@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก
@หลักสูตรพุทธปัญญาตรี,โท,เอก @ไม่มีสอนในโรงเรียน @ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย @เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของมนุษย์ที่ประเสริฐและครอบคลุมความจริงสูงสุด @คือความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์และความไม่รู้ทางออกจากทุกข์ @สัจจะนี้เป็นวิทยาศาสตร์ @มีลำดับ มีต้น มีกลาง มีปลาย @ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา @ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา @ไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ @ไม่ขึ้นอยู่กับการนับถือใดๆ @ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ใดๆในโลก @สิ่งนั้นเรียกว่า "จิต" เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง @เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ @มีความลุ่มลึกยิ่งกว่านิยายยูโทเปีย UTOPIA แต่เกิดจริง มีจริง แล้วในโลก

การตรัสรู้ หมายถึง

- ความรู้ที่สมบูรณ์สูงสุดของอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณครอบคลุมปัญญาญาณทุกระดับ 

- สัจจะความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ครอบคลุมความยาวไกลที่สุดในอนันตจักรวาลคือ "กฎของความไม่เที่ยง" 

- สัจจะความจริงที่เล็กที่สุด ครอบคลุมความยาวนานที่สุดในสังสารวัฏของมนุษย์คือ "กฎแห่งกรรม"

- สัจธรรมที่มนุษย์สามารถเข้าถึงความสมบูรณ์สูงสุดเป็น "อมตะ"* เหนือความไม่เที่ยง-เหนือกรรม-เหนือกาลเวลา 

การเปิดเผยปัญญาญาณของการตรัสรู้โดย "พระโพธิสัตว์"ในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ มีธรรมเป็นอำนาจ มีจิตใจเหนือโลก เหนือโลกียะ ได้สร้างสังคมประชาธิปไตยพุทธที่ประเสริฐสูงสุด และสังคมสาธารณโภคีที่อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นต้นแบบสังคมใหม่ตามแนวทางทฤษฎีของศาสนาพุทธ เพื่อเป็นทางเลือกและทางรอดของสังคมมนุษยชาติ มีอิสระมีความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณ

  • ที่มาของปัญหา... 

ที่มา...ต้นเหตุหลักของปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม

ใช้นิ้วปัดเลื่อนดูตารางได้ -->

อดีต (จุดกำเนิดของโลกและมนุษย์*) ปัจจุบัน (ในระบบทุนนิยม) อนาคต (ในระบบบุญนิยม*)
เกิดการสะสม แย่งชิงสะสมอย่างเสรี ไม่สะสม* นิยมสร้างสรร 
เกิดความขาดแคลน คนส่วนใหญ่ขาดแคลน อุดมสมบูรณ์แบบสาธารณโภคี*
เกิดการแย่งชิง แย่งชิง-แข่งขัน-สะสม-ทุศีล แบ่งปันตามหลักบุญนิยม ๔ ระดับ
เกิดการทำร้าย ทำลายสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ เมตตาและพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม
เกิดความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำขยายตัวมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ
เกิดความยากจน คนรวย รวยขึ้น/คนจน จนลง คนจน สุขสำราญ เบิกบานใจ
เกิดสมมุติราชาเพื่อแก้ปัญหา ระบบโลก/กษัตริย์-สภา สนับสนุนการปกครองในระบบกษัตริย์และสภา
เกิดวรรณะพราหมณ์ "ไม่สะสม" นักบวชที่ดีมีน้อย นักบวชที่ดีต้อง"ไม่สะสม"นิยม"สร้างสรร"

1 : แบบสอบถาม ทางออกของสังคมคือระบบบุญนิยม... เห็นด้วยหรือไม่

* ติ๊กที่ช่องว่างก่อน

2 : แบบสอบถาม "การสะสม" เป็นต้นเหตุของปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของโลกใบนี้ เห็นด้วยหรือไม่

3 : แบบสอบถาม "นักบวช" แท้ๆของพุทธ จะต้องเป็นตัวอย่างของการ "ไม่สะสม" เห็นด้วยหรือไม่

4 : แบบสอบถาม ปัจจุบัน "นักการเมือง-ข้าราชการ-นักบวช" ส่วนใหญ่มักน้อย-สันโดษ-เสียสละ "ไม่สะสม" เห็นด้วยหรือไม่

5 : แบบสอบถาม การเลือกตั้งนักการเมือง หรือ แต่งตั้งข้าราชการ หรือ การอนุญาตให้บวช ควรมีระบบมาตรฐานการสรรหาและกลั่นกรอง "ก่อนการเลือกตั้ง" หรือ "แต่งตั้ง" หรือ "อนุญาตให้บวช" เห็นด้วยหรือไม่

  • ความสำคัญของปัญหา... 

 

ตารางเปรียบเทียบมนุษย์และคอมพิวเตอร์

 

มนุษย์ คอมพิวเตอร์
ร่างกาย Hardware
จิตใจ Software
ผัสสะ Mouse, Keybord, Touch Screen
เวทนา RAM
สัญญา Harddisk
สังขาร  CPU 
วิญญาณ No Spirit
กิเลส Virus
"ธรรมะ"คือเครื่องมือป้องกันและชำระ "กิเลส"

Antivirus

"บวร"คือสถานที่เหมาะสม ๔ อย่างในการปลูกฝัง "สัมมาทิฏฐิ" เพื่อป้องกันและชำระ "กิเลส" Installed Antivirus

1 : แบบสอบถาม ตารางเปรียบเทียบมนุษย์และคอมพิวเตอร์ข้างต้น เห็นด้วยหรือไม่

2 : แบบสอบถาม "Virus" คือส่วนเกินของ "Computer" ดังนั้น "กิเลส" คือส่วนเกินของ "มนุษย์" เห็นด้วยหรือไม่

3 : แบบสอบถาม "บ้าน วัด โรงเรียน" เป็นสถานที่ติดตั้ง (Install Antivirus) เพื่อสร้าง "สัมมาทิฐิ" หรือ "ธรรมะ" ให้กับมนุษย์ เห็นด้วยหรือไม่

4 : แบบสอบถาม หลักการของพุทธศาสนาคือฐานข้อมูลมาตรฐานที่สุด ที่ให้มนุษย์สามารถแยกแยะส่วนเกิน(กิเลส)ออกจากจิตวิญญาณและส่วนเกิน(กิเลส)วัตถุภายนอกออกจากชีวิต เห็นด้วยหรือไม่

5 : แบบสอบถาม จุดมุ่งหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการลด "กิเลส(ส่วนเกิน)" จะทำให้ "คน(วน-กวน)" เป็น "มนุษย์(สมบูรณ์)" ที่เป็น "อมตะ(หยุดวนอย่างถาวร)" พ้นจากภัยใน "สังสารวัฏ" เห็นด้วยหรือไม่


  • ทางออกของปัญหา...???                                            

ตารางเปรียบเทียบระบบทุนนิยมและระบบบุญนิยม

 

  ระบบทุนนิยม ระบบบุญนิยม
กรรมสิทธิ์ เป็นของบุคคล เป็นของส่วนรวมชุมชนบวร
การผลิต นายทุนควบคุมการผลิต ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของนายทุน คณะบุคคลควบคุมการผลิต ผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นของส่วนรวมชุมชนบวร
ทุน เงิน(เป็นของนายทุน) เวลา+แรงงาน(เป็นของลูกจ้าง) ทุน=เงิน+เวลา+แรงงาน (ร่วมกันบริจาคให้ส่วนรวม)
แรงงาน แรงงานได้รับผลตอบแทนตามข้อตกลง แรงงานเต็มใจทำงานโดยมอบผลตอบแทนให้ส่วนรวมทั้งหมด
เวลา กำหนดเวลาทำงานพร้อมกัน กำหนดเวลาทำงานอิสระ
สวัสดิการ ประกันสังคม พึ่งเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย+สำรองเงินส่วนรวมชุมชนบวรเพื่อดูแลซึ่งกันและกัน
สิทธิการบริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสิทธิการบริหาร

สรรหาและกลั่นกรองโดยการ"แต่งตั้ง"และหรือ"เลือกตั้ง"ในระบบคุณธรรม

กรอบเวลาการบริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสิทธิการบริหารตลอดเวลา "ศีล"- "ทิฐิ"-"ผลงาน" เป็นตัวกำหนดกรอบเวลาในการบริหาร"ชุมชนบวร"
อุดมการณ์สูงสุด สร้างกำไร(เงิน)สูงสุด สร้างกำไร(จิตวิญญาณ)อาริยะสูงสุดเป็น "อมตะ" พ้นภัยในสังสารวัฏ
สังคมสิ่งแวดล้อม แสวงหาผลประโยชน์จากสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
เศรษฐกิจ แข่งขัน สะสม กอบโกย กักตุน ให้ได้มากที่สุด ไม่สะสมส่วนตัว สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ส่วนรวมอย่างพอเหมาะ
การเมือง นายทุนควบคุมงบและกฏหมายให้ตนได้ประโยชน์มากที่สุด ส่งเสริมให้"คนดี"ได้ปกครองบ้านเมือง ควบคุมงบและกฏหมายเพื่อคนส่วนใหญ่
การศึกษา สร้างคนให้เป็น"ทาส"รับใช้ระบบทุนและกิเลส สร้างคนให้เป็น"ไท"รับใช้ชุมชนท้องถิ่นและสังคม

                            ตารางเปรียบเทียบ"ผลกระทบ"ระหว่างระบบทุนนิยมและระบบบุญนิยม

  ระบบทุนนิยม ระบบบุญนิยม
ความเหลื่อมล้ำ การแข่งขัน,กักตุน,สะสม ⇒ ระบบชนชั้น  ไม่สะสม,ไม่ต้องแข่งขัน,ไม่เกิดระบบชนชั้น 
ความยากจน คนรวย รวยมากขึ้น ⇒ คนยากจนมากขึ้นเต็มแผ่นดิน ส่วนตัวบุคคลเป็นคน "ไม่สะสม" แต่มุ่งสร้างส่วนรวมชุมชนให้อุดมสมบูรณ์
อัตตาว่างงาน ไม่มีตำแหน่งงาน ⇒ ไม่มีเงิน ⇒ ไม่มีปัจจัย ๔ มีตำแหน่งงาน ไม่จำกัดจำนวน ตามความถนัด ไม่มีตกงาน 
ครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว มีความเสี่ยงสูง พึ่งกันได้ในระบบ "เงินกู้"⇒ทาส  การพึ่งพากันในระบบครอบครัวใหญ่ ลดภาระ ลดความเสี่ยง
วัฒนธรรมชุมชน ระบบทุนเน้นการ"แข่งขัน"และ"กำไร"⇒ทำลายวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อบายมุข กฏหมายคุ้มครองและให้สิทธิมอมเมาประชาชน ⇒ เสียคน กฏเหล็กของชุมชนบวรคือ มีศีล ๕ ละอบายมุข
ความเครียด ระบบการแข่งขันและการแย่งชิง ⇒ เครียด แข่งขันกับตนเอง เสียสละ แบ่งปัน 
สุขภาพ การกสิกรรมและแปรรูปเพื่อขาย ปนเปื้อนสารพิษ ⇒ ป่วย สนับสนุนการกสิกรรมและการแปรรูปไร้สารพิษ
ความสุข-ความทุกข์ การดิ้นรนแสวงหา "ความสุข" เพื่อ "เสพ" ถ้าไม่ได้ ⇒ ทุกข์ ความสุขเกิดจากการสงบ ระงับของ "กิเลส"
หนี้สินครัวเรือน การแข่งขันเพื่อซื้อ บ้าน รถ ⇒ หนี้เพิ่ม ฝึกฝนตนกินง่าย นอนง่าย อยู่ง่าย ใช้ร่วมกัน (ฝึกลดมานะ อัตตาตัวตน)
หนี้สินของประเทศ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแก้ปัญหา "กู้" ⇒ หนี้สินประเทศเพิ่ม ส่งเสริม "คนดี" ให้ปกครองบ้านเมือง
ระบบการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จการศึกษาคือ "มีงานทำ" ⇒ เพื่อป้อนแรงงาน การศึกษาที่ไม่ลด "กิเลส" กู้ประเทศไม่ได้
ระบบการเมือง กลุ่มทุนพยายามเข้าควบคุมงบและกฏหมาย ⇒ ได้เปรียบ ส่งเสริม "คนดี" ให้ปกครองบ้านเมือง
ระบบเศรษฐกิจ การเงินของโลกพิมพ์ธนบัตรเอง(ไม่มีค้ำประกัน) ⇒ ไร้เสถียรภาพ พึ่งการปลูกอยู่ ปลูกกิน ให้มากที่สุด พึ่งเงินให้น้อยที่สุด
ระบบสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบบทุน ⇒ ครอบครัว-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อม ส่อล่มสลาย ระบบบุญนิยม ⇒ ครอบครัว-ชุมชน-สังคม-สิ่งแวดล้อมเป็น "นวัตกรรม"
จิตวิญญาณ ระบบทุน ⇒ จิตวิญญาณไร้อิสระภาพ ไร้ภราดรภาพ  จิตวิญญาณมีอิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สุขสำราญ เบิกบานใจ

 

1 : แบบสอบถาม ข้อความเปรียบเทียบ "แนวคิด" และ "ผลกระทบ" ทั้งในระบบทุนนิยมและบุญนิยม เห็นด้วยหรือไม่....กรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่องเสนอแนะ....

2 : แบบสอบถาม "ระบบบุญนิยม" เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก จะเป็นทางออก-ทางรอดของโลกอย่างยั่งยืน เห็นด้วยหรือไม่

3 : แบบสอบถาม ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ในระบบบุญนิยม สามารถแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ การว่างงาน ปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาการเมืองได้ เห็นด้วยหรือไม่

4 : แบบสอบถาม "ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ในระบบบุญนิยม" มีต้นแบบตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วในโลก ที่มีความสัมพันธ์เกือบทุกศาสตร์ เห็นด้วยหรือไม่

5 : แบบสอบถาม การปฏิรูปประเทศให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" คือการให้ศึกษาและออกกฏหมายเพื่อ "ลดประโยชน์ส่วนตน-สร้างประโยชน์ส่วนรวม" เห็นด้วยหรือไม่

สไลด์

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

วิดีโอ

รายการบทความล่าสุด

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๑

เศรษฐศาสตร์ "ตุ่มรั่ว"

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๔

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ระดับสากลโลก

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๓

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ระดับประเทศ

อ่านต่อ...

เศรษฐศาสตร์ ในระบบบุญนิยม ตอนที่ ๒

เศรษฐศาสตร์ ชุมชนสาธารณโภคี

อ่านต่อ...

"สมาธิ"

หลับตา หรือ ลืมตา

อ่านต่อ...
statistics

ติดต่อสอบถาม

Facebook : test

Youtube : Name

Twitter : Name

Line : Name

Telegram : Name

Wechat : Name

Skype : Name

Copyright © 2018 Borvornsocial.net all right are reserved. developer สงวนลิขสิทธิ์